BG   D  
 

Tel.: 0894 770 337

Теl / Faks : 091242230

E-mail : hotel.lipite@abv.bg

 

 

 

 

GPS : N 43.0652259    E 23.7100838

 

 

 

g00NeT